ปฏิทิน

"นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคนกล้าคืนถิ่น" 


วันที่ 26 - 30 กันยายน 2559

กกกกกกผู้อำนวยการประเวศ ทั่งจันทร์แดง มอบหมายให้ ครูนัฐพงษ์ แย้มทับ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคนกล้าคืนถิ่น โดยให้นักเรียน(ยุวชน)เรียนรู้การดำรงชีวิตโดยน้อมนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาใช้เป็นแนวทางสร้างความพอเพียงให้แก่ตนเอง และมอบความสุขแบบยั่งยืนให้แก่สังคมรอบข้าง (จากภาพประกอบ)ยุวชนคนกล้าคืนถิ่นเหล่านี้ ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจากพื้นที่จริงในการอบรมบ่มเพาะนักเรียนคนเก่งกลุ่มนี้ของเราให้มีความพร้อมที่จะกลับไป พร้อมด้วยทักษะชีวิตที่ดำเนินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาชีวิต พัฒนาตน และพัฒนาชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัย ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<-- กลับไปยังหน้าแกลอรี่