ปฏิทิน

"อบรมภาษามือไทย" 


วันที่ 10 ตุลาคม 2559

กกกกกกโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีจัดการ อบรมภาษามือไทยสำหรับครูผู้สอน เพื่อทำให้คุณครูทุกท่านทบทวนภาษามือให้เกิดความชำนาญ เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสาร ถ่ายทอดเนื้อหาของบทเรียนแก่นักเรียนของเรา ได้อย่างดียิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<-- กลับไปยังหน้าแกลอรี่