ปฏิทิน

"อบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายในโรงเรียน


วันที่ 11 ตุลาคม 2559

กกกกกก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายในโรงเรียนโดยเชิญ ท่าน ศน.วิจิตรา เจือจันทร์ จาก สพป.ลบ.1 มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ให้แกคณะครูของเรา ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านวิทยากรไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับเกียรติจากท่าน มาเยี่ยมเยือน และให้ความรู้กับบุคลากรของเราอีกต่อไปในโอกาสหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<-- กลับไปยังหน้าแกลอรี่