ปฏิทิน

"จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี


วันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2559

กกกกกจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี" โดยได้รับเกียรติจาก ท่านกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลพบุรี 1 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณ ท่านวิทยากรไว้ ณ ทีนี้เป็นอย่างสูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<-- กลับไปยังหน้าแกลอรี่