ปฏิทิน

"โครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

 

1234567ด้วยมูลนิธิพีแอนต์จีประเทศไทยเพื่อสังคม ได้จัดทำโครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล ๘๘
สนามเฉลิมพระเกียรติ ๘๘พรรษาเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม จากการใช้เครื่องเล่นสนามรีไซเคิล และเพื่อปลูกจิตสำนึก
การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จากการนำวัสดุรีไซเคิลไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้น
1236549มูลนิธิพีแอนต์จีประเทศไทยเพื่อสังคม ร่วมกับห้างเอสอาร์ ซูปเปอร์มาร์ท และศูนย์กระจายสินค้า
ชินราช เอสดีโอ ได้มอบเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
ได้มีเครื่องเล่นสนามเพียงพอสำหรับการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาทางร่างกายและจิตใจ
123456เราขอขอบคุณมูลนิธิพีแอนต์จีประเทศไทยเพื่อสังคม ห้างเอสอาร์ ซูปเปอร์มาร์ท
และศูนย์กระจายสินค้าชินราช เอสดีโอ สำหรับโครงการดีๆที่นำมาแบ่งปันให้กับเราในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<-- กลับไปยังหน้าแกลอรี่