ปฏิทิน

ข้อมูลด้านการบริหาร


ผู้อำนวยการ

  • นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง


รองผู้อำนวยการ

  • นางสาวสุรีภรณ์ ไตรธรรม

 


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  • นางสาวพาสุข เกียรติ์อนันตชัยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

  • นางสาวลัดดา กระแสทรง


หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

  • นางสาวสุภารัตน์ ผลมะม่วง

 


หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

  • นางสายรุ้ง มณีอินทร์


หัวหน้าฝ่ายบุคคล

  • นายกชกษิดิศ ฟักนุช