ปฏิทิน

ข้อมูลทั่วไป


หลักสูตรที่เปิดสอน

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

แผนการจัดชั้นเรียน

- อนุบาล - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีเดิมชื่อว่า โรงเรียนบางกะพี้ปานเลิศวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ ม.๑– ม. ๖ ตั้งอยู่ ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ติดถนนสายบ้านหมี่ - โคกสำโรง ห่างจากอำเภอบ้านหมี่ เป็นระยะทาง ๙ กิโลเมตรและห่างจากอำเภอโคกสำโรง ๑๐ กิโลเมตร เป็นโรงเรียนสังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทำการเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๐๑ โดยมีนายปาน และนางบุญเลิศ ขจรภัย ได้บริจาค ที่ดินจำนวน ๓๐ ไร่ เพื่อจัดตั้งโรงเรียน ต่อมาได้โอนไปสังกัดสำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยเปลี่ยนสภาพเป็นโรงเรียนประจำสำหรับ จัดการศึกษาพิเศษให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภายใน ๗จังหวัดภาคกลางที่เป็น เขตพื้นที่บริการ (ลพบุรี/ สระบุรี/ อุทัยธานี/ ชัยนาท/อ่างทอง/สิงห์บุรี และ พระนครศรีอยุธยา) และในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ได้เปิดรับนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการได้ยิน เข้าเรียนในระดับอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียนมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๘๗ คน
คู่มือประชาชน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี

  • การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Download
  • การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Download
  • การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Download
  • การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ Download
  • การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Download
  • การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Download
  • การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Download
  • การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Download
  • มาตรการประหยัดพลังงานในโรงเรียน Download