โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางธัณย์สุตา ศักดิ์นิธินนท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสุเมธ ประวัติกล้า
งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

นายนัฐพงษ์ แย้มทับ
งานยานพาหนะ

นายวิทยา คล้อยตาม
งานชุมชนสัมพันธ์/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาววีญารัตน์ จันทร์โพธิ์
งานธุรการและสารบรรณ

นายธรรมรัตน์ พันธ์จบสิงห์
งานจัดตกแต่งอาคารสถานที่

นายประสิทธิ์ ศรีสำราญ
ลูกจ้างประจำ/พนักงานขับรถ

นายสมเกียรติ เบ็ญมาศ
นักการภารโรง

นายสุพจน์ มีสินทรัพย์
ยามรักษาการ

นางอำภา มีสินทรัพย์
แม่ครัว

นางสาวบังอร โนนดี
แม่ครัว

นางสาวไพเราะ ชัยศร
แม่ครัว

นางดวงนภา เบ็ญมาศ
แม่บ้าน

นางสาวจุรีพร คุณสีเลื่อน
แม่บ้าน

นางสาวนิตยา ใจซื่อ
แม่บ้าน

นางกมลธรรม มั่นเขียว
แม่บ้าน

นางสาวหนึ่งฤทัย บุญทรง
แม่บ้าน

นายสมพร ยอดคำ
ดูแลอาคารสถานที่

นายอำนาจ ทองขยาย
ดูแลอาคารสถานที่

นายเก่งกาจ กิ่งตาล
ดูแลอาคารสถานที่

นายอิทธิพร แสวงหา
งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม