ปฏิทิน

ปรัชญาและคำขวัญ


ปรัชญาของโรงเรียน

ปัญญา สามัคคี มีวินัย กตัญญู

อุดมการณ์

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักเรียนทุกคนอยู่ดีมีความสุข

คติพจน์ของโรงเรียน

ความรัก ศรัทธา พัฒนา สู่มาตรฐานคุณภาพ