ปฏิทิน

จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Download

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ ถนน ค.ส.ล. และลานคอนกรีต (สนามฟุตซอล) ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

Download

เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักเรียนปรับปรุงซ่อมแซมเรือนพยาบาล ปรับปรุงห้องสมุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
Download
Download

เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-classroom)
ประกาศ 19/5/57
Download
Download

ประกาศ 11/5/57
Download
Download

ประกาศ 20/4/57
Download
Download

ประกาศ

Download
Download