ปฏิทิน

ลักษณะของชุมชน


ลักษณะของชุมชน

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม มีประชากรประมาณ ๑,๘๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล
บางกะพี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางกะพี้ วัดดงน้อย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีและ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ เซอกระจาด และกำฟ้า

๒) ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลักคือ รับจ้าง ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ๖๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ บาท/ปี

๓) ประชากร ในเขตพื้นที่ตั้งของโรงเรียน มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น ๖๓,๙๕๒ คน แยกเป็นประชากรนอกเขตเทศบาล จำนวน ๕๘,๑๕๔ คน และเป็นประชากรในเขตเทศบาล จำนวน ๔,๗๙๘ คน

๔). รายได้และอาชีพ รายได้ของประชากรต่อหัวเฉลี่ย ประมาณ ๑๒,๑๕๗ บาท/คน/ปี