ปฏิทิน

จำนวนครูและบุคลากร


ข้าราชการครู 13 คน

 

 


พนักงานราชการ 12 คน


พี่เลี้ยงเด็กพิการ 9 คน

 

นายวิโรจน์ เหลืองจารุ


ครูธุรการ 1 คน

 

นางสาวนิชา เที่ยงตรงจิตร์


ครูอัตราจ้าง 3 คน

นางสาวธันย์ชนก คำวังสาย


ลูกจ้างประจำ 1 คน


จ้างเหมาบริการ 5 คน


ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน


นักการภารโรง 1 คน