ปฏิทิน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี

พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ
ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีคุณภาพ

เป้าหมาย

1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ โดยให้ความรู้ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความสุขในการเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ภายใน 1 ปี

2. พัฒนาครูให้มีคุณภาพ โดยให้ครูมีความสามรถในด้านการสอนและมีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี ผลิตสื่อที่ดีทันสมัยเข้าใจง่าย ภายใน 2 ปี

3. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยให้ ชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพ ภายใน 3 ปี

4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ภายใน 3 ปี

5.