โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา/อุดมการณ์/คติพจน์/คติพจน์/อัตลักษณ์

*ปรัชญาของโรงเรียน*“ปัญญา สามัคคี มีวินัย กตัญญู” 

.........................................................................................
*อุดมการณ์*


"มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักเรียนทุกคนอยู่ดีมีความสุข"

.........................................................................................
*คติพจน์ของโรงเรียน*


“ความรัก ศรัทธา พัฒนา สู่มาตรฐานคุณภาพ”

 ........................................................................................
*อัตลักษณ์*


“ยิ้มง่าย ไหว้สวย”

.........................................................................................
*วิสัยทัศน์ของโรงเรียน*


"โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี จัดการศึกษาพิเศษ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน"