โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
คณะผู้บริหาร

ดร.สุวรรณทนา ชื่นอยู่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชนะ ผลบุญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา