โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

*พันธกิจ*


          ๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา

          ๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานศึกษา

          ๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

.........................................................................................

*เป้าหมาย*

          ๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อผู้รับบริการ

          ๓. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

........................................................................................................