โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 (ข้าราชการ)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปแบบออนไลน์ สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 878.96 KB 18
ผลของการใช้ Google Meet ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 710.93 KB 64253
การอัพโหลดวิดีโอลงแอพพลิเคชั่นเพื่อแก้ปัญหาไม่ว่างของผู้ปกครองในการควบคุมนักเรียนเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.49 KB 64252
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีเรื่องการไม่เข้าเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 595.37 KB 64260
การศึกษาผลของการใช้สื่อเพื่อแก้ปัญหาการหารสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.docx Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 523.02 KB 64250
การศึกษาความสามารถในการนับจำนวน 1- 10 ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจากการจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 681.26 KB 64271
การวิจัยสำรวจเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อวิชาสังคมศึกษา ต่อครูผู้สอน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 579.27 KB 64258
การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์วิชาศิลปะ เรื่อง การออกแบบสัญลักษณ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี โดยใช้โปรแกรม PowerPoint Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.15 KB 64250
การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์การรู้ค่าจำนวน 1-20 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ หนึ่ง โดยใช้ทักษะแบบฝึกและนิทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 383.92 KB 64253
การพัฒนาความเข้าใจในการเลือกรับประทานอาหาร 5 หมู่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้สื่อการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 602.23 KB 64254
การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.54 KB 64257
การพัฒนาการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 โดยใช้ชุดแบบฝึกอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 464.88 KB 64252
การพัฒนาการปลูกฝังค่านิยมและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.37 KB 64256
การฝึกทักษะระบายสีภาพของนักเรียนห้องเรียนพิการซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.13 KB 64263
การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้นิทานออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.26 KB 64250
การบวกจำนวนเต็มโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บกพร่องทางสติปัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.19 KB 64256
การใช้สื่อออนไลน์ เพลง ก-ฮ ช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้พยัญชนะไทย ก-ฮ ของนักเรียนออทิสติกโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.87 KB 64252
การจัดการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์รายวิชาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 บกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.82 KB 64250
การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3l1 โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.61 KB 64253
เรื่อง รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะที่จำเป็น SOFT SKILLS ต่อการฝึกอาชีพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 119452
งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 (พนักงานราชการ)
เรื่อง การลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งในการเรียนออนไลน์โดยใช้การชี้แนะด้วยภาพสัญลักษณ์กับการแสริมแรง ด้วยเบี้ยอรรถกรของนักเรียนห้องบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.8 KB 119327
เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการอ่านคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 968.24 KB 119326
เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนชื่อของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ชุดฝึกการเขียนชื่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 355.52 KB 119330
เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมกัดเล็บโดยไม่รู้ตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ด้วยวิธีการสวมหน้ากากอนามัยและชุดกิจกรรมการเรียนที่ลงมือปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 937.85 KB 119324
เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 119325
เรื่อง การแก้ไขปัญหา ด.ช.ณัฐพงษ์ หลั่งน้ำทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมาธิสั้นด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์รูปแบบ On-Line Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 119323
เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้แบบฝึกหัดออนไลน์ Live work sheet เรื่อง กรด เบส ในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 119323
เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจำนวนตัวเลข โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาประเภทตัวเลข ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 119331
เรื่อง การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการวิจัยของนักเรียนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 935.05 KB 119324
เรื่อง การท่องสูตรคูณโดยใช้ภาษามือ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 119332
เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของชั้นประถมปีที่ 4-5 บกพร่องทางสติปัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 583.02 KB 119338
เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน (สะกดนิ้วมือไทย สระ วรรณยุกต์) ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางหารได้ยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 119331
เรื่อง หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิควิธีสอนแบบโมเดลซิปปา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 119326
เรื่อง การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของ ด.ช.ศุภกร ดวงมณี นักเรียนระชั้นป.6 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 119454
เรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 119457
รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
รายงานโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว 64252
รายงานโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๑ ดาว 64257