โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2561 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายชนะ ผลบุญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2563 ถึง ปัจจุบัน