โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ข้าราชการครู

ดร.สุวรรณทนา ชื่นอยู่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชนะ ผลบุญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธัณย์สุตา ศักดิ์นิธินนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลัดาวัลย์ โสมสะอาด
ครู คศ.2

นาสาวลัดดา กระแสทรง
ครู คศ.2

นางพรศิริ ตันพัฒนา
ครู คศ.2

นางสาวสุภารัตน์ ผลมะม่วง
ครู คศ.2

นางสาวธนัญญาภาสุ์ ปานแม้น
ครู คศ.2

นางสาวพาสุข เกียรติ์อนันต์ชัย
ครู คศ.2

นางสาวปิยานุช เนียมหวาน
ครู คศ.2

นายกชกษิดิศ ฟักนุช
ครู คศ.1

นายศักดิ์ชัย แซ่อัง
ครู คศ.1

นางสาวอารียา ก่อกุศล
ครู คศ.1
อีเมล์ : reeyaareeya1978@gmail.com

นายสุเมธ ประวัติกล้า
ครู คศ.1
อีเมล์ : srawatgla@gmail.com

นางละเอียด แซ่ซ้องจิตคุณธรรม
ครู คศ.1
อีเมล์ : eiad-2549@hotmail.com

นายมหิสรณ์ เจริญผล
ครู คศ.1
อีเมล์ : hugchampion@gmail.com

นางสาวกุลวดี บุตรศรี
ครู คศ.1
อีเมล์ : Kulvadee.bs@gmail.com

นางสาวสายฝน สิงห์โตทอง
ครู คศ.1
อีเมล์ : earnny2050@gmail.com

นางสาวอภิญญา ชูชมชื่น
ครู คศ.1
อีเมล์ : t-m_onelove@hotmail.com

นางสาวสุกัญญา เบี้ยจรัส
ครู คศ.1
อีเมล์ : sukang.may1424@gmail.com

นางสาวสุพรรษา เศษสิงห์
ครู คศ.1
อีเมล์ : tonsomsa@gmail.com

นางสาวภาพิมล สอาด
ครู คศ.1
อีเมล์ : papimon0434@gmail.com

นางสาวนพมาศ เนียมงาม
ครู คศ.1
อีเมล์ : Mai_noppamas11@ghotmail.com

นายสรณชน ก้อนสมบัติ
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : soranachon@hotmail.com

นางสาวยุวนัฐ บุญอาจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตติยาภรณ์ เพ็งพจญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจนจิรา ลิ้นจี่
ครูผู้ช่วย

นางสาวนวพร เทศลงมอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษบา หอมจันทร์
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ แทนคุณ
ครูผู้ช่วย