โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววันเพ็ญ ปราบงูเหลือม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายธรรมรัตน์ พันธ์จบสิงห์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายรัตนชัย ไชยรัตน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ