โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อ-นามสกุล : นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทนักกฎหมายอิสระ จำกัด
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการอ่ำ มหาวีโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : เจ้าอาวาสวัดดงน้อย
ชื่อ-นามสกุล : นายศรายุธ สงวนศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี